هر کدام از ما یک چنین بانکی داریم:
36 بازدید
تاریخ ارائه : 5/28/2014 10:10:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

بانك زمان

تصور كنيد بانكي داريد كه در آن هر روز صبح 86400 تومان به حساب شما واريز ميشود و تا آخر شب فرصت داريد تا همه پول ها را خرج كنيد، چون آخر وقت حساب، خود به خود خالي ميشود.

در اين صورت شما چه خواهيد كرد؟

البته كه سعي مي كنيد تا آخرين ريال را خرج كنيد!

هر كدام از ما يك چنين بانكي داريم: بانك زمان.

هر روز صبح، در بانك زمان ما 86400 ثانيه اعتبار ريخته ميشود و آخر شب اين اعتبار به پايان ميرسد.

هيچ برگشتي نيست و هيچ مقداري از اين زمان به فردا اضافه نميشود.

ارزش يك سال را دانش آموزي كه مردود شده، ميداند.

ارزش يك ماه را مادري كه فرزندي نارس به دنيا آورده، ميداند.

ارزش يك هفته را سردبير يك هفته نامه ميداند.

ارزش يك ساعت را عاشقي كه انتظار معشوق را مي كشد، ميداند.

ارزش يك دقيقه را شخصي كه از قطار جاده مانده، ميداند.

و ارزش يك ثانيه را آن كه از تصادفي مرگبار جان به در برده، ميداند.

هر لحظه گنج بزرگي است، گنجمان را مفت از دست ندهيم.

باز به خاطر بياوريم كه زمان به خاطر هيچ كس منتظر نميماند.