طنز // مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد
301 بازدید
تاریخ ارائه : 5/22/2014 10:09:00 AM
موضوع: مدیریت

مقایسه مدیریت ژاپنی با اA1

ژاپن: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده می شود

A: موفقیت مدیر سنجیده نمی شود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است.

ژاپن: مدیران بعضی وقتها استعفا می دهند.

A: عشق به خدمت مانع از استعفا می شود.

ژاپن: افراد از مشاغل پایین شروع می کنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند.

A: افراد مدیر مادرزادی هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت است.

ژاپن: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر می گردند.

A: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت می گردند و در صورت لزوم این پست ساخته می شود.

ژاپن: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود.

A: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده.

ژاپن: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت می کنند.

A: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت می کنند.

ژاپن: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی می کند و حتی ممکن است محاکمه شود..

A: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر می شود و پست مدیریت جدید می گیرد.

ژاپن: مدیران بصورت مستقل استخدام و برکنار می شوند، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار می کنند.

A مدیران بصورت مستقل و غیرهماهنگ کار می کنند، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار می شوند.

ژاپن: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی می دهند و با برخی مصاحبه می کنند.

A: برای استخدام مدیر، به فرد مورد نظر تلفن می کنند.

ژاپن: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است..

A: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناریشان را می گیرند.

ژاپن: همه می دانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد ولی معتدل است.

A: مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد.

ژاپن: شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا می زنید.

A: شما مدیرتان را صدا نمی زنید، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نمی دهد.

ژاپن: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است..

A: برای مدیریت، مورد اعتماد بودن کفایت دارد