سعی شیطان منحوس در تشکیک در منزلت اهل بیت ع
43 بازدید
تاریخ ارائه : 5/17/2014 9:48:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

خبر اسارت زینب از زبان علی علیه السلام 

حضرت زینب (س ) فرمود : زمانی که ابن ملجم – لعنۀ الله علیه – پدرم را ضربت زد و من اثر مرگ را در
آن حضرت مشاهده کردم ، به محضرش عرضه داشتم : ای پدرم ، ام ایمن برایم حدیثی چنین و چنان نقل نمود ، دوست دارم
حدیث را از شما بشنوم . پدرم فرمود : دخترم ، حدیث همان طور است که ام ایمن نقل کرده ، گویا می بینم که تو و دختران اهل
صفحه ۵۱ از ۸۸
تو در این شهر به صورت اسیران در آمده ، خوار و منکوب می گردید . هر لحظه هراس دارید که شما را مردم بربایند . بر شما باد
به صبر و شکیبایی . سوگند به کسی که حبه را شکافته و انسان را آفریده روی زمین کسی غیر از شما و غیر از دوستان و پیروانتان
نیست که ولی خدا باشد . هنگامی که رسول خدا (ص ) این خبر را برای ما نقل می نمودند ، فرمودند : ابلیس – لعنه الله علیه – در
آن روز از خوشحالی به پرواز در می آید ، پس در تمام نقاط دستیاران و عفریتهایش را فرا خوانده به آنها می گوید : ای جماعت
شیاطین ! طلب و تقاص خود را از فرزند آدم گرفته و در هلاکت ایشان به نهایت آرزوی خود رسیده و آتش دوزخ را نصیب ایشان
نمودیم ، مگر کسانی که به این جماعت – مقصود اهل بیت پیغمبر (ص )بپیوندند . از این رو سعی کنید نسبت به ایشان در مردم
تشکیک ایجاد کرده و آنها را بر دشمنی ایشان وا دارید تا بدین وسیله گمراهی مردم و کفرشان مسلم و محقق شده و نجات دهنده
ای بر ایشان به هم نرسد ، ابلیس با اینکه بسیار دروغ گو و کاذب است این کلام را به ایشان راست گفت ، وی به آنها اطلاع داد .
اگر کسی با این جماعت – اهل بیت (ص ) – عدوات داشته باشد ، هیچ عمل صالحی برایش نافع نیست ، چنانچه اگر با ایشان
محبت داشته باشد هیچ گناهی غیر از معاصی کبیره ضرری به او نمی رساند . زائده گوید : حضرت علی بن الحسین (ع ) پس ازنقل این حدیث برایم فرمودند : این حدیث را بگیر ضبط کن . اگر در طلب آن یک سال شتر می دواندی و در کوه و کمر به دنبال
( آن تفحص می کردید ، محققا کم و اندک بود . ( ۱۳۲
برگرفته از کتاب ۲۰۰ داستان از فضایل ، مصایب و کرامات حضرت زینب نوشته :عباس عزیزی

محتواهای مرتبط