۱۳۵ نور فاطمه (علیها السلام ) در قرآن
36 بازدید
تاریخ ارائه : 3/20/2014 10:46:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

۱۳۵ نور فاطمه (عليها السلام ) در قرآن

على اكبر صاحبى فرد

- فهرست -

مقدمه
فصل اول : سوره هايى كه مى تواند درباره ى حضرت فاطمه ى زهرا (عليها السلام ) باشد
11 - 1 - آيات سوره ضحى
19 - 12 - آيات سوره انشراح
نزول آيه ((و لسوف يعطيك )) براى حضرت زهرا (عليها السلام ):
سوره ى ضحى و حضرت زهرا (عليها السلام ):
علل قطع وحى :
جايگاه نزول سوره هاى ضحى ، انشراح و كوثر:
چه چيزى جز وجود حضرت فاطمه ى زهرا (عليها السلام ) مى تواند سبب رضايترسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) شود؟
41 - 20 - آيات سوره انسان
داستان اطعام و نزول آيات :
نكات مهم در ذيل آيات سوره ى هل اتى :
47 - 42 - آيات سوره قدر
سوره ى قدر و حضرت فاطمه (عليها السلام ):
مناسبت نزول شب قدر:
نتيجه
51 - 48 - آيات سوره كوثر
نكاتى چند در ذيل سوره ى كوثر:
فصل دوم : آيات الفضايل درباره ى حضرت ام الفضائل (عليها السلام )
مقدمات تولد حضرت فاطمه (عليها السلام ) 51 - آيه لعلك ترضى
نكاتى چند در اطراف آيه :
مقدمات ميلاد حضرت فاطمه ى زهرا (عليها السلام ):
فاطمه (عليها السلام ) در مباهله كنندگان : 52 - آيه مباهله
چند نكته در آيه ى مباهله :
نظر اهل تسنن درباره ى اهل مباهله :
مقام حضرت فاطمه (عليها السلام ) در آيه از ديدگاه علماى اهل تسنن :
فاطمه (عليها السلام ) در آيه ى تطهير: 53 - آيه تطهير
اهل البيت چه كسانى هستند؟
خانه ى فاطمه (عليها السلام ) و سلام رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
دو نكته :
سلام پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به فاطمه (عليها السلام ): 54 - آيه دعوت به نماز
خداوند براى فاطمه (عليها السلام ) حق قرار داده است : 56 - 55 - آيات آت ذاالقربى حقه
چند نكته در ارتباط با آيه :
ذى القربى چه كسانى هستند؟
پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) چگونه حق فاطمه (عليها السلام ) را داد؟
چرا پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) فدك را به حضرت زهرا (عليها السلام ) بخشيد و ديگران آن را غصب كردند؟
فدك مظهر حكومت :
خدا به مردم فرمان به دادن حق فاطمه (عليها السلام ) مى دهد: 57 - آيه ايتاء ذى القربى
چند نكته در آيه :
چند روايت مناسب با نكات فوق :
فاطمه (عليها السلام ) در خمس سهم دارد: 58 - آيه خمس
اشاره به نكاتى چند:
فاطمه (عليها السلام ) در فى سهم دارد: 59 - آيه فى ء
چند نكته پيرامون آيه ى فى ء به جز نكات مشترك با آيه ى خمس :
((فى ء)) كرامت الهى است :
محبت فاطمه (عليها السلام ) اجر رسالت است : 60 - آيه ذى القربى
تساوى پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) و فاطمه (عليها السلام ) در چند امر:
سود محبت فاطمه (عليها السلام ) براى خود انسان است : 61 - آيه اجر رسالت
نكاتى چند در ذيل آيه :
انسان بدون محبت فاطمه (عليها السلام ) به رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) ايمان ندارد:
سود محبت فاطمه (عليها السلام ) در روايات :
گذشت حضرت زهرا (عليها السلام ): 62 - آيه ايثار
اما اصل داستان :
فاطمه (عليها السلام ) يكى از دو درياست : 65 - 63 - آيات دو دريا
آدم با نام فاطمه (عليها السلام ) توبه مى كند: 66 - آيه كلمات آدم (عليه السلام )
فاطمه (عليها السلام ) در كلمات :
فاطمه (عليها السلام ) در شجره : 70 - 67 - آيات شجره ممنوعه
نكاتى چند از آيات فوق :
شجره ى ممنوعه چه درختى بود؟
مراتب بهشت و مرتبه ى آدم و حواء (عليهما السلام ) و تجاوز از حدشان :
روايتى از امام رضا (عليه السلام ):
فاطمه در كلمات : 71 - آيه كلمات ابراهيم (عليه السلام )
چند نكته پيرامون آيه :
تفسير امام صادق (عليه السلام ) از كلمات :
روزى فاطمه (عليها السلام ): 72 - آيه هو من عندالله
فاطمه (عليها السلام ) و شب زنده دارى : 74 - 73 - آيات استغفار در سحر
خلقت نور فاطمه (عليها السلام ): 75 - آيه خلقت انسان از آب
مرحوم مظفر در دلائل الصدق مى نويسد:
فاطمه (عليها السلام ) روشنايى چشم : 76 - آيه روشنى چشمان
نكته : تفسير به ترترين مصداق
خداى مولاى فاطمه (عليها السلام ): 77 - آيه مولى
چند نكته :
ولايت خدا براى فاطمه (عليها السلام ) و بستگانش :
ايذاى على و فاطمه (عليها السلام ) ايذاى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) است : 79 - 78 - آيات ايذا
نكاتى قابل توجه :
روايات چه مى گويند؟
چه كسانى پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) را رنجاندند؟
فاطمه (عليها السلام ) در درجه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ): 87 - 80 - آيات الحاق ذريه
چند نكته :
فاطمه (عليها السلام ) ستاره ى درخشان : 88 - آيه نور
فاطمه (عليها السلام ) در آيه ى نور:
تفسيرى ديگرى از آيه نور:
چگونه تفسيرهاى متفاوت از يك آيه مى شود؟
خانه فاطمه (عليها السلام ): 89 - آيه بيوت
چند نكته از نكات متعدد آيه :
خانه على و فاطمه (عليهما السلام ):
قتاده در محضر امام صادق (عليه السلام ):
فاطمه (عليها السلام ) از ياد خدا باز نمى ماند: 90 - آيه رجال و شخصيت ها
همه ، رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) را رها كردند به جز فاطمه (عليها السلام ) و اندى :
دفع عذاب از بركت حضور فاطمه (عليها السلام ):
فاطمه (عليها السلام ) با ديگران فرق دارد: 91 - آيه خواندن پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم )
چند نكته :
فاطمه (عليها السلام ) دل پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) را شاد مى كند:
فاطمه (عليها السلام ) شاخه ى شجره ى طيبه : 93 - 92 - آيات شجره طيبه
نكاتى درباره ى شجره ى طيبه :
واقعيت شجرى طيبه :
فاطمه (عليها السلام ) محبوب ترين : 94 - آيه تخت
فاطمه (عليها السلام ) از مقربان است : 95 - آيه مقربان
بهشت فاطمه (عليها السلام ): 98 - 99 - آيات متقين
عبور فاطمه (عليها السلام ) در محشر: 99 - آيه حفظ آبرو
چند نكته :
آبروى فاطمه (عليها السلام ) در محشر:
پاداش فاطمه (عليها السلام ) به خاطر صبرش : 100 - آيه درستكاران
چند نكته :
چهره ى خندان و درخشان فاطمه (عليها السلام ) در قيامت : 102 - 103 - آيات چهره هاى روشن
فاطمه (عليها السلام ) در شب معراج : 103 - آيه معراج
فاطمه (عليها السلام ) زهره است : 104 - آيه ستارگان
فاطمه (عليها السلام ) وسيله ى قرب الهى : 105 - آيه وسيله 1
تذكر:
اما روايت :
فاطمه (عليها السلام ) با رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ): 106 - آيه وسيله 2
نكته :
ديگرن با فاطمه (عليها السلام ) برابر نيستند: 107 - آيه عدم استواء
حرمت حضرت فاطمه (عليها السلام ) نزد خداوند: 108 - آيه وارثان كتاب
امام (عليه السلام ) چگونه تفسير مى كند؟
جلوه ى فاطمه (عليها السلام ): 109 - آيه چادر
چند نكته درباره ى آيات حجاب :
جلباب چادر است :
چگونه فاطمه (عليها السلام ) پاره تن پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) شد؟ نزديك ترين لحظه زن به خدا:
حضور اهل بيت (عليهم السلام ) و حضرت زهرا (عليها السلام ) لب مرگ : 110 - آيه ارجعى
على و فاطمه (عليها السلام ) در كنار محتضر: 111 - آيه بلغت الحلقوم
داستانى شنيدنى از مرحوم حاج آخوند ملاعباس تربتى :
مناجات فاطمه (عليها السلام ) در هجرت : 112 - آيه اولواالباب
على (عليه السلام ) از فاطمه (عليها السلام ):
فاطمه (عليها السلام ) از صالحان است : 113 - آيه رفيقان خوب
چند نكته :
تفسير رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) از آيه :
راه فاطمه (عليها السلام ) بهترين راه : 114 - آيه دريافت كنندگان نعمت
نكته :
پيروى از فاطمه (عليها السلام ) قبول هدايت است : 115 - آيه فقد اهتدوا
چند نكته :
تفسير امام (عليه السلام ) از آيه :
خداوند به فاطمه (عليها السلام ) سوگند مى خورد: 116 - آيه شفع
نكاتى چند درباره ى قسم :
روايتى ديگر:
فصل سوم : آياتى كه در شاءن اهل بيت (عليهم السلام ) است و حضرت فاطمه ى زهرا (عليها السلام ) از برترين مصاديق آنهاست .
فاطمه زهرا (عليها السلام ) انتخاب شده است : 118 - 117 - آيات اصطفاء
آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم ) آل ابراهيم (عليهم السلام ) هستند:
فاطمه (عليها السلام ) محدثه است : 120 - 119 - آيات سخن ملائكه
چند نكته :
برترى حضرت فاطمه (عليها السلام ) برتمام زنان
مصحف فاطمه (عليها السلام )، (نكته ى قابل توجه ):
رسول خدا به امر خدا به فاطمه (عليها السلام ) سلام مى كند: 21 - آيه اسلام
خداوند خود به فاطمه (عليها السلام ) سلام مى فرستد: 122 - آيه سلام برآل ياسين
نكته اى لطيف :
يك پرسش و پاسخ :
در جواب مى گوييم ؛
حضرت رضا (عليه السلام ) در اين باره چه مى فرمايد؟
چرا خداوند پيامبرش را ياسين ناميد؟
درود و سلام بر فاطمه (عليها السلام ): 123 - آيه صلوات
نكته :
محبت فاطمه (عليها السلام ) دعاى مستجاب ابراهيم خليل (عليه السلام ) است : 124 - آيه ذريتى
چند نكته ى قابل توجه از آيه :
رعايت حرمت فاطمه و ذريه اش (عليهم السلام ) شرط قبولى اعمال :
سوال از محبت فاطمه (عليها السلام ) در قيامت : 126 - 125 - آيات سوال
چند نكته :
بزرگان و تفسير آيه :
حساب و كتاب شيعه با فاطمه (عليها السلام ) است : 128 - 127 - آيات بازگشت و حساب
نكته ى ضرورى :
محبت فاطمه (عليها السلام ) نشان ايمان : 129 - آيه محبت
چند نكته :
دو روايت :
نكته :
نجات از عقبه ى قيامت از بركت حضرت فاطمه (عليها السلام ): 130 - آيه عقبه
بهتر از دنيا و آنچه در اوست :
نكته :
فاطمه (عليها السلام ) اهل ذكر است : 131 - آيه اهل ذكر
چند نكته پيرامون آيه :
در محضر روايات :
فاطمه (عليها السلام ) ذكر است و اعراض از او كورى را به دنبال دارد: 132 - آيه ذكر
پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) ذكر است :
پرسش :
پاسخ :
امام (عليه السلام ) چگونه تفسير مى كند؟
ثمره ى ولايت خاندان حضرت فاطمه (عليها السلام ): 133 - آيه من اهتدى
مهتدين و پذيرفتگان هدايت كيانند؟
در روايات چه معنايى آمده است ؟
محبت فاطمه (عليها السلام ) و خاندان حسنه است : 135 - 134 - آيات حسنه
دو روايت از كتاب اهل سنت :