راههاى مبارزه با فتنه ها و فتنه گران
46 بازدید
تاریخ ارائه : 3/15/2014 10:57:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

فتنه گران و فتنه

مؤ سسه فرهنگى قدر ولايت

 فتنه از نظر لغوى و كاربرد آن در قرآن و روايات

1- قرآن فتنه را در موضع آزمايش ، يك سنت تاريخى دانسته و آن را به همه امتهاگسترش مى دهد
 
الف : مال و فرزندان
 
ب - شر و نيكى
 
ج - تمامى آنچه در زمين در اختيار انسان قرار داده شده است
 
د- امتحان انسانها به وسيله يكديگر
 
2- قرآن ، فتنه را به معنى فريب ، گول زدن وغافل كردن به كار برده است
 
فصل دوم : راهها و نشانه هاى فتنه
 
راههاى ايجاد فتنه
 
الف : بدعت
 
ب - شبهه
 
ج : تغيير در مسير مبارزه و خواسته هاى مردم
 
د- گشودن خط خلافت در برابر امامت
 
فصل سوم : مراحل رشد فتنه و نشانه هاى آن
 
الف : مرحله پيدايش فتنه
 
ب - مرحله رشد و آشكار شدن فتنه
 
فصل چهارم : ريشه هاى فتنه
 
1- خواهشهاى نفسانى
 
2- كبر و غرور و سركشى
 
3- دنياطلبى و دنيا گرايى
 
4- عدم خلوص در دين
 
5- خودراءيى در برابر رهبرى
 
فصل پنجم : خصوصيات فتنه گران
 
چه كسانى فتنه گرند؟
 
فصل ششم : راههاى مبارزه با فتنه ها و فتنه گران
 
الف : خودسازى
 
1- تقوا
 
2- صبر
 
ب : برون نگرى و جامعه سازى
 
1- اطاعت از رهبرى و دعوت مردم به حق رهبرى
 
2- مبارزه قاطع با فتنه گران و فريب خوردگان فتنه ها