نور فاطمه (علیها السلام ) در قرآن
70 بازدید
تاریخ ارائه : 3/10/2014 7:41:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

نور فاطمه (علیها السلام ) در قرآن

على اکبر صاحبى فرد

- فهرست -

  مقدمه
  فصل اول : سوره هایى که مى تواند درباره ى حضرت فاطمه ى زهرا (علیها السلام ) باشد
 11 - 1 - آیات سوره ضحى
  19 - 12 - آیات سوره انشراح
  نزول آیه ((و لسوف یعطیک )) براى حضرت زهرا (علیها السلام ):
  سوره ى ضحى و حضرت زهرا (علیها السلام ):
  علل قطع وحى :
  جایگاه نزول سوره هاى ضحى ، انشراح و کوثر:
  چه چیزى جز وجود حضرت فاطمه ى زهرا (علیها السلام ) مى تواند سبب رضایترسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) شود؟
  41 - 20 - آیات سوره انسان
  داستان اطعام و نزول آیات :
  نکات مهم در ذیل آیات سوره ى هل اتى :
  47 - 42 - آیات سوره قدر
  سوره ى قدر و حضرت فاطمه (علیها السلام ):
  مناسبت نزول شب قدر:
  نتیجه
  51 - 48 - آیات سوره کوثر
  نکاتى چند در ذیل سوره ى کوثر:
  فصل دوم : آیات الفضایل درباره ى حضرت ام الفضائل (علیها السلام )
  مقدمات تولد حضرت فاطمه (علیها السلام ) 51 - آیه لعلک ترضى
  نکاتى چند در اطراف آیه :
  مقدمات میلاد حضرت فاطمه ى زهرا (علیها السلام ):
  فاطمه (علیها السلام ) در مباهله کنندگان : 52 - آیه مباهله
  چند نکته در آیه ى مباهله :
  نظر اهل تسنن درباره ى اهل مباهله :
  مقام حضرت فاطمه (علیها السلام ) در آیه از دیدگاه علماى اهل تسنن :
  فاطمه (علیها السلام ) در آیه ى تطهیر: 53 - آیه تطهیر
  اهل البیت چه کسانى هستند؟
  خانه ى فاطمه (علیها السلام ) و سلام رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
  دو نکته :
  سلام پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) به فاطمه (علیها السلام ): 54 - آیه دعوت به نماز
  خداوند براى فاطمه (علیها السلام ) حق قرار داده است : 56 - 55 - آیات آت ذاالقربى حقه
  چند نکته در ارتباط با آیه :
  ذى القربى چه کسانى هستند؟
  پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) چگونه حق فاطمه (علیها السلام ) را داد؟
  چرا پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله و سلم ) فدک را به حضرت زهرا (علیها السلام ) بخشید و دیگران آن را غصب کردند؟
  فدک مظهر حکومت :
  خدا به مردم فرمان به دادن حق فاطمه (علیها السلام ) مى دهد: 57 - آیه ایتاء ذى القربى
  چند نکته در آیه :
  چند روایت مناسب با نکات فوق :
  فاطمه (علیها السلام ) در خمس سهم دارد: 58 - آیه خمس
  اشاره به نکاتى چند:
  فاطمه (علیها السلام ) در فى سهم دارد: 59 - آیه فى ء
  چند نکته پیرامون آیه ى فى ء به جز نکات مشترک با آیه ى خمس :
  ((فى ء)) کرامت الهى است :
  محبت فاطمه (علیها السلام ) اجر رسالت است : 60 - آیه ذى القربى
  تساوى پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) و فاطمه (علیها السلام ) در چند امر:
  سود محبت فاطمه (علیها السلام ) براى خود انسان است : 61 - آیه اجر رسالت
  نکاتى چند در ذیل آیه :
  انسان بدون محبت فاطمه (علیها السلام ) به رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) ایمان ندارد:
  سود محبت فاطمه (علیها السلام ) در روایات :
  گذشت حضرت زهرا (علیها السلام ): 62 - آیه ایثار
  اما اصل داستان :
  فاطمه (علیها السلام ) یکى از دو دریاست : 65 - 63 - آیات دو دریا
  آدم با نام فاطمه (علیها السلام ) توبه مى کند: 66 - آیه کلمات آدم (علیه السلام )
  فاطمه (علیها السلام ) در کلمات :
  فاطمه (علیها السلام ) در شجره : 70 - 67 - آیات شجره ممنوعه
  نکاتى چند از آیات فوق :
  شجره ى ممنوعه چه درختى بود؟
  مراتب بهشت و مرتبه ى آدم و حواء (علیهما السلام ) و تجاوز از حدشان :
  روایتى از امام رضا (علیه السلام ):
  فاطمه در کلمات : 71 - آیه کلمات ابراهیم (علیه السلام )
  چند نکته پیرامون آیه :
  تفسیر امام صادق (علیه السلام ) از کلمات :
  روزى فاطمه (علیها السلام ): 72 - آیه هو من عندالله
  فاطمه (علیها السلام ) و شب زنده دارى : 74 - 73 - آیات استغفار در سحر
  خلقت نور فاطمه (علیها السلام ): 75 - آیه خلقت انسان از آب
  مرحوم مظفر در دلائل الصدق مى نویسد:
  فاطمه (علیها السلام ) روشنایى چشم : 76 - آیه روشنى چشمان
  نکته : تفسیر به ترترین مصداق
  خداى مولاى فاطمه (علیها السلام ): 77 - آیه مولى
  چند نکته :
  ولایت خدا براى فاطمه (علیها السلام ) و بستگانش :
  ایذاى على و فاطمه (علیها السلام ) ایذاى رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) است : 79 - 78 - آیات ایذا
  نکاتى قابل توجه :
  روایات چه مى گویند؟
  چه کسانى پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) را رنجاندند؟
  فاطمه (علیها السلام ) در درجه رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): 87 - 80 - آیات الحاق ذریه
  چند نکته :
  فاطمه (علیها السلام ) ستاره ى درخشان : 88 - آیه نور
  فاطمه (علیها السلام ) در آیه ى نور:
  تفسیرى دیگرى از آیه نور:
  چگونه تفسیرهاى متفاوت از یک آیه مى شود؟
  خانه فاطمه (علیها السلام ): 89 - آیه بیوت
  چند نکته از نکات متعدد آیه :
  خانه على و فاطمه (علیهما السلام ):
  قتاده در محضر امام صادق (علیه السلام ):
  فاطمه (علیها السلام ) از یاد خدا باز نمى ماند: 90 - آیه رجال و شخصیت ها
  همه ، رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) را رها کردند به جز فاطمه (علیها السلام ) و اندى :
  دفع عذاب از برکت حضور فاطمه (علیها السلام ):
  فاطمه (علیها السلام ) با دیگران فرق دارد: 91 - آیه خواندن پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم )
  چند نکته :
  فاطمه (علیها السلام ) دل پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) را شاد مى کند:
  فاطمه (علیها السلام ) شاخه ى شجره ى طیبه : 93 - 92 - آیات شجره طیبه
  نکاتى درباره ى شجره ى طیبه :
  واقعیت شجرى طیبه :
  فاطمه (علیها السلام ) محبوب ترین : 94 - آیه تخت
  فاطمه (علیها السلام ) از مقربان است : 95 - آیه مقربان
  بهشت فاطمه (علیها السلام ): 98 - 99 - آیات متقین
  عبور فاطمه (علیها السلام ) در محشر: 99 - آیه حفظ آبرو
  چند نکته :
  آبروى فاطمه (علیها السلام ) در محشر:
  پاداش فاطمه (علیها السلام ) به خاطر صبرش : 100 - آیه درستکاران
  چند نکته :
  چهره ى خندان و درخشان فاطمه (علیها السلام ) در قیامت : 102 - 103 - آیات چهره هاى روشن
  فاطمه (علیها السلام ) در شب معراج : 103 - آیه معراج
  فاطمه (علیها السلام ) زهره است : 104 - آیه ستارگان
  فاطمه (علیها السلام ) وسیله ى قرب الهى : 105 - آیه وسیله 1
  تذکر:
  اما روایت :
  فاطمه (علیها السلام ) با رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): 106 - آیه وسیله 2
  نکته :
  دیگرن با فاطمه (علیها السلام ) برابر نیستند: 107 - آیه عدم استواء
  حرمت حضرت فاطمه (علیها السلام ) نزد خداوند: 108 - آیه وارثان کتاب
  امام (علیه السلام ) چگونه تفسیر مى کند؟
  جلوه ى فاطمه (علیها السلام ): 109 - آیه چادر
  چند نکته درباره ى آیات حجاب :
  جلباب چادر است :
  چگونه فاطمه (علیها السلام ) پاره تن پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) شد؟ نزدیک ترین لحظه زن به خدا:
  حضور اهل بیت (علیهم السلام ) و حضرت زهرا (علیها السلام ) لب مرگ : 110 - آیه ارجعى
  على و فاطمه (علیها السلام ) در کنار محتضر: 111 - آیه بلغت الحلقوم
  داستانى شنیدنى از مرحوم حاج آخوند ملاعباس تربتى :
  مناجات فاطمه (علیها السلام ) در هجرت : 112 - آیه اولواالباب
  على (علیه السلام ) از فاطمه (علیها السلام ):
  فاطمه (علیها السلام ) از صالحان است : 113 - آیه رفیقان خوب
  چند نکته :
  تفسیر رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) از آیه :
  راه فاطمه (علیها السلام ) بهترین راه : 114 - آیه دریافت کنندگان نعمت
  نکته :
  پیروى از فاطمه (علیها السلام ) قبول هدایت است : 115 - آیه فقد اهتدوا
  چند نکته :
  تفسیر امام (علیه السلام ) از آیه :
  خداوند به فاطمه (علیها السلام ) سوگند مى خورد: 116 - آیه شفع
  نکاتى چند درباره ى قسم :
  روایتى دیگر:
  فصل سوم : آیاتى که در شاءن اهل بیت (علیهم السلام ) است و حضرت فاطمه ى زهرا (علیها السلام ) از برترین مصادیق آنهاست .
  فاطمه زهرا (علیها السلام ) انتخاب شده است : 118 - 117 - آیات اصطفاء
  آل محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) آل ابراهیم (علیهم السلام ) هستند:
  فاطمه (علیها السلام ) محدثه است : 120 - 119 - آیات سخن ملائکه
  چند نکته :
  برترى حضرت فاطمه (علیها السلام ) برتمام زنان
  مصحف فاطمه (علیها السلام )، (نکته ى قابل توجه ):
  رسول خدا به امر خدا به فاطمه (علیها السلام ) سلام مى کند: 21 - آیه اسلام
  خداوند خود به فاطمه (علیها السلام ) سلام مى فرستد: 122 - آیه سلام برآل یاسین
  نکته اى لطیف :
  یک پرسش و پاسخ :
  در جواب مى گوییم ؛
  حضرت رضا (علیه السلام ) در این باره چه مى فرماید؟
  چرا خداوند پیامبرش را یاسین نامید؟
  درود و سلام بر فاطمه (علیها السلام ): 123 - آیه صلوات
  نکته :
  محبت فاطمه (علیها السلام ) دعاى مستجاب ابراهیم خلیل (علیه السلام ) است : 124 - آیه ذریتى
  چند نکته ى قابل توجه از آیه :
  رعایت حرمت فاطمه و ذریه اش (علیهم السلام ) شرط قبولى اعمال :
  سوال از محبت فاطمه (علیها السلام ) در قیامت : 126 - 125 - آیات سوال
  چند نکته :
  بزرگان و تفسیر آیه :
  حساب و کتاب شیعه با فاطمه (علیها السلام ) است : 128 - 127 - آیات بازگشت و حساب
  نکته ى ضرورى :
  محبت فاطمه (علیها السلام ) نشان ایمان : 129 - آیه محبت
  چند نکته :
  دو روایت :
  نکته :
  نجات از عقبه ى قیامت از برکت حضرت فاطمه (علیها السلام ): 130 - آیه عقبه
  بهتر از دنیا و آنچه در اوست :
  نکته :
  فاطمه (علیها السلام ) اهل ذکر است : 131 - آیه اهل ذکر
  چند نکته پیرامون آیه :
  در محضر روایات :
  فاطمه (علیها السلام ) ذکر است و اعراض از او کورى را به دنبال دارد: 132 - آیه ذکر
  پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) ذکر است :
  پرسش :
  پاسخ :
  امام (علیه السلام ) چگونه تفسیر مى کند؟
  ثمره ى ولایت خاندان حضرت فاطمه (علیها السلام ): 133 - آیه من اهتدى
  مهتدین و پذیرفتگان هدایت کیانند؟
  در روایات چه معنایى آمده است ؟
  محبت فاطمه (علیها السلام ) و خاندان حسنه است : 135 - 134 - آیات حسنه
  دو روایت از کتاب اهل سنت :