اختلالات شخصیت خودشیفته و........
43 بازدید
تاریخ ارائه : 2/22/2014 10:12:00 AM
موضوع: روانشناسی

اختلالات شخصیت پارانوئید

A ـ عدم اعتماد و شکاکیت نافذ نسبت به دیگران ، بطوریکه انگیزه های آنان بد خواهانه تعبیر شود ، که در اوایل بزرگسالی شروع شده و خود را در زمینه های گوناگون نشان می دهد و با چهار تا یا بیشتر از علایم زیر مشخص است: 1- بدون دلیل کافی ، ظن می برد که دیگران از او سوء استفاده می کنند یا فریبش می دهند. 2- بدون دلیل کافی ، وفاداری و قابلیت اعتماد دوستان و بستگان خود را مورد سئوال قرار می دهد .3- در اعتماد بر دیگران مردد است چون می ترسد از اطلاعات او بر علیه خودش استفاده شود .4- در اشارات و اتفاقات خوشخیم ، معانی تحقیر آمیز و تهدید کننده می بیند .5- مدام کینه می ورزد ، یعنی تحقیر و بی اعتنایی و اهانت را نمی بخشد .6- حملاتی بر رفتار و شخصیت خود برداشت می کند که برای دیگران روشن نیست ، در پاسخ خشمگین و حمله متقابل سریع است .7- سوء ظن مکرر ، بدون پایه ، نسبت به وفاداری به همسر یا شریک جنسی .B ـ منحصراً در جریان اسکیزوفرنی ، اختلال خلقی با خصوصیات پسیکوتیک ، یا یک اختلال پسیکوتیک دیگر روی نمی دهد و ناشی از تاثیر مستقیم یک اختلال طبی کلی نمی باشد . توجه : اگر ملاک ها قبل از شروع اسکیزوفرنی وجود داشته باشد ، عبارت ’ پیش از بیماری ‘ را اضافه کنید ، مثلاً : اختلال شخصیت پارانویید ( پیش از بیماری ) .

Paranoid Personality Disorder (634)

اختلالات شخصیت اسکیزوئید

A ـ الگوی نافذ گسستگی از روابط اجتماعی و محدودیت طیف تجربه و ابراز هیجان ، در موقعیت های بین فردی ، که در اوایل بزرگسالی شروع شده و خود را در زمینه های گوناگون نشان می دهد و با چهار تا یا بیشتر از علایم زیر مشخص است: 1- از روابط نزدیک ، از جمله عضو یک خانواده بودن نه لذت می برد نه تمایلی برای آن دارد. 2- تقریباً همیشه فعالیتهای انفرادی را انتخاب می کند .3- اگر هم علاقه ای به رابطه جنسی با فردی دیگر داشته باشد ، بسیار اندک است .4- فعالیتهای معدودی هست ، که می تواند از آنها لذت ببرد. 5- غیر از بستگان درجه یک خود دوستان نزدیک یا محرم ندارد . 6- نسبت به تعریف یا انتقاد دیگران بی تفاوت است .7- سردی هیجانی ، گسستگی یا سطحی بودن عواطف .B ـ منحصرا در جریان اسکیزوفرنی ، اختلال خلقی با خصوصیات پسیکوتیک ، یک اختلال پسیکوتیک دیگر ، با اختلال نافذ مربوط به رشد دیده نشده و ناشی از آثار یک اختلال طبی کلی نیست .توجه : اگر ملاک ها قبل از شروع اسکیزوفرنی وجود داشته باشد ، عبارت ’ پیش از بیماری ‘ را اضافه کنید . مثلاً اختلال شخصیت اسکیزویید ( پیش از بیماری ) .

Schizoid Personality Disorder (638)

اختلالات شخصیت اسکیزوتایپال

A ـ الگوی نافذ کمبود های اجتماعی و بین فردی مشخص با احساس ناراحتی حاد ، و کاهش توانایی برای روابط نزدیک و نیز دگر گونی های شناختی و ادراکی و غرابت های رفتار ، که در اوایل بزرگسالی شروع شده و خود را در زمینه های گوناگون نشان میدهد و با پنج تا یا بیشتر از علایم زیر مشخص است : 1- عقاید انتساب ( به استثنای هذیان های انتساب ) .2- باورهای غریب و تفکر سحرآمیز که بر رفتار شخص تاثیر گذاشته و با معیار های فرهنگی بیمار هماهنگ نیست ، مثل موهوم پرستی ، نهان بینی ، تله پاتی یا حس ششم . در کودکان و نوجوانان ، خیالات یا اشتغال ذهنی غریب و غیر عادی 3- تجربیات درکی غیر عادی ، از جمله اختلال های حسی بدنی . 4- تفکر و تکلم غریب ( مثل ابهام ، حاشیه پردازی ، استعاره ، پرداخت مفرط یا کلیشه ای ) .5- سوء ظن یا تفکر پارانویید . 6- عاطفه نامتناسب یا محدود .7- رفتار یا ظاهر غریب .8- غیر از بستگان درجه یک ، دوست و محرمی ندارد .9- اضطراب اجتماعی مفرط که با آشنایی کاهش نمی یابد و بیشتر با افکار پارانویید مربوط است تا قضاوت منفی نسبت به خود . B ـ منحصراً در جریان اسکیزوفرنی ، اختلال خلقی یا خصوصیات پسیکوتیک ، یک اختلال پسیکوتیک دیگر ، یا اختلال نافذ مربوط به رشد دیده نشده و ناشی از آثار یک اختلال طبی کلی نیست.

توجه: اگرملاکها قبل از شروع اسکیزوفرنی وجود داشته باشد عبارت ( پیش از بیماری ) را ذکر کنید .    

Schizotypal Personality Disorder (641)

اختلالات شخصیت ضد اجتماعی

A ـ الگوی نافذ بی اعتنایی به حقوق دیگران و زیر پا نهادن آن که از 15 سالگی شروع شده و با سه تا یا بیشتر از خصوصیات زیر تظاهر می کند: 1- ناتوانی برای سازگاری با موازین اجتماعی در ارتباط با رفتار قانونی ، که با دست زدن به اعمال تکراری ، که زمینه را برای دستگیری فراهم می کند ، تظاهر می نماید. 2- فریبکاری ، که با دروغگویی مکرر ، استفاده از نامهای غیر واقعی ، یا گوش بری برای نفع و لذت شخصی مشخص می گردد . 3- رفتار تکانشی و ناتوانی برای طرحریزی پیشاپیش . 4- تحریک پذیری و پرخاشگری ، که با نزاع و حملات فیزیکی مکرر تظاهر می کند . 5- بی احتیاطی نسبت به ایمنی خود و دیگران .6- عدم احساس مسئولیت مستمر ، که با ناتوانی مکرر برای حفظ رفتار شغلی باثبات یا احترام گذاردن به تعهدات مالی تظاهر میکند . 7- فقدان احساس پشیمانی، که با بی تفاوتی یا دلیل تراشی نسبت به آزار ، بدرفتاری ، یا دزدیدن مال دیگران تظاهر می کند .B ـ سن فرد از 15 سال به بالا است

C ـ قراین اختلال سلوک ، با شروع قبل از 15 سالگی وجود دارد. D ـ وقوع رفتار ضد اجتماعی منحصراً در جریان اسکیزوفرنی یا دوره منیک نیست.

Antisocial Personality Disorder (645)

اختلالات شخصیت مرزی

الگوی نافذ ناتوانی در روابط بین فردی ، خودانگاره ، عواطف ، و رفتار تکانشی بارز که اوایل بزرگسالی شروع شده ، در زمینه های گوناگون وجود دارد ، و با پنج یا بیشتر از خصوصیات زیر تظاهر می کند :

1- اقدام های دیوانه وار برای اجتناب از ترک شدن خیالی یا واقعی . 2- الگوی بی ثبات و پر تنش روابط بین فردی که با نوسان بین دو قطب آرمانی کردن و بی ارزش نمودن مشخص است . 3- اختلال هویتی ، بی ثباتی بارز و مستمر خودانگاره یا احساس نفس .4- رفتار تکانشی حداقل در دو زمینه که احتمال ضرر شخصی وجود دارد مثل ولخرجی ، سکس ، سوء مصرف مواد ، رانندگی بدون احتیاط ، دوره های پر خوری . توجه : رفتار انتحاری و قطع عضو را که در ملاک 5 آمده است منظور نکنید .5- تهدید ، ژست یا رفتارهای انتحاری مکرر یا رفتار جرح خویشتن . 6- بی ثباتی عاطفی بدلیل ماهیت واکنشی خلق ( مثلاً حالت ملال دوره ای شدید ، تحریک پذیری یا اضطراب که معمولاً چند ساعت و ندرتاً تا چند روز دوام می یابد ) .  7- احساس مزمن پوچی .8- خشم شدید و نامتناسب یا اشکال در کنترل خشم مثل ابراز کج خلقی مکرر ، خشم مستمر ، یا نزاع مکرر . 9- تفکر پارانویید موقت وابسته به استرس ، یا علایم تجزیه ای شدید .

Borderlin Personality Disorder (650)

اختلالات شخصیت نمایشی

الگوی نافذ هیجان زدگی و توجه طلبی ، که در اوایل بزرگسا لی شروع شده ودر زمینه های گوناگون وجود دارد و با پنج تا یا بیشتر از علایم زیر تظاهر می کند : 1- در موقعیت هایی که کانون توجه نیست احساس ناراحتی می کند . 2- تعامل او با دیگران معمولاً با رفتار اغواگرانه و برانگیزنده جنس مشخص است .3- هیجانات را بطور سطحی و با تغییرات سریع ابراز می کند . 4- مستمراً از ظاهر فیزیکی خود برای جلب توجه استفاده می کند . 5- سبک گفتار او برداشت گرایانه ( امپرسیونیستی ) و فاقد جزئیات است . 6- بیان و هیجاناتش مبالغه آمیز ، نمایشی و توام با خود نمایی است . 7- تلقین پذیر است ، یعنی به آسانی تحت نفوذ دیگران و موقعیت ها قرار می گیرد . 8- روابط را صمیمانه تر از آنچه واقعاً هست ، تلقی می کند .

Histrionic Personality Disorder (655)

اختلالات شخصیت خودشیفته

A ـ الگوی نافذ خودبزرگ بینی ( در خیال یا رفتار ) ، نیاز برای تمجید ، و فقدان هم حسی که اوایل بزرگسالی شروع می شود ، در زمینه های گوناگون وجود دارد و با پنج تا یا بیشتر ، از خصوصیات زیر تظاهر می کند :1- احساس خود بزرگ بینانه مبنی بر مهم بودن خود دارد ( مثلاً در دستاوردها و استعدادهای خود ، مبالغه می کند ، انتظار دارد بدون موفقیت های متناسب ، فرد برتر شناخته شود ) .2-

اشتغال ذهنی با تخیلات موفقیت ، قدرت ، استعداد ، درخشندگی ، زیبایی و عشق ایده آل .3- معتقد است که فردی استثنایی و خاص است و فقط افراد ( یا نهادهای ) استثنایی و خاص می توانند اورا بفهمند و باید با او نشست وبرخاست داشته باشند .4- نیازمند تمجید افراطی است .5- احساس صاحب استحقاق بودن یا شایستگی دارد . یعنی انتظارات غیر منطقی برای مدارای خاص و مطلوب یا موافقت حتمی با توقعات خود دارد . 6- در روابط بین فردی استثمارگر است ، یعنی برای رسیدن به اهداف خود از دیگران بهره کشی می کند . 7- فاقد هم حسی است ، نسبت به شناخت و همانند سازی با احساسات دیگران تمایلی ندارد .8- غالباً نسبت به دیگران غبطه می خورد یا معتقد است که دیگران حسودی او را می کنند . 9- نگرش یا رفتارهای خود خواهانه و پرنخوت نشان می دهد.

Narcissistic Personality Disorder (658)

اختلالات شخصیت دوری گزین

الگوی نافذ مهار شدگی اجتماعی ، احساس بی کفایتی ، و حساسیت مفرط نسبت به ارزیابی منفی ، که در اوایل بزرگسالی شروع می شود ، در زمینه های گوناگون وجود دارد و با چهار تا یا بیشتر از خصوصیات زیر مشخص است : 1- از فعالیت های شغلی مستلزم تماسهای بین فردی قابل ملاحظه ، بدلیل ترس از انتقاد ، عدم پذیرش یا ترد شدن ، اجتناب می کند .2- بدون اطمینان از اینکه مورد محبت قرار خواهند گرفت میل به معاشرت نشان نمی دهد . 3- بدلیل ترس از شرمساری و مورد تمسخر واقع شدن در روابط صمیمانه محدودیت نشان می دهد .4- اشتغال ذهنی با مورد انتقاد قرار گرفتن و طرد شدن در موقعیت های اجتماعی دارد .5- به دلیل احساس بیکفایتی در موقعیت های بین فردی تازه حالتی مهار شده دارد .6- خود را از نظر اجتماعی نالایق ، فاقد جذابیت یا پست تر از دیگران تصور میکند .7- در اقدام به ریسک شخصی یا درگیر شدن در فعالیت های تازه به دلیل احتمال شرمندگی بسیار مردد است . 

Avoidant Personality Disorder (662)

اختلالات شخصیت وابسته

نیاز عمیق و مفرط برای مورد مراقبت واقع شدن ، که به رفتار مطیعانه و وابسته می انجامد . و ترس از جدایی ، که در اوایل بزرگسالی شروع می شود ، در زمینه های گوناگون وجود دارد و با پنج تا یا بیشتر از خصوصیات زیر مشخص است : 1- بدون راهنمایی و اطمینان بخشی مفرط دیگران قادر به اخذ تصمیمات روزمره نیست . 2- احتیاج دارد که دیگران مسئولیت اکثر زمینه های مهم زندگی او را بپذیرند . 3- در ابراز مخالفت با دیگران به دلیل ترس از قطع حمایت و مقبولیت آنان دچار اشکال است . توجه : ترس های واقعگرایانه عقوبت یا تلافی را منظور نکنید . 4- درشروع برنامه ها وانجام کارها به تنهایی دچاراشکال است (بدلیل فقدان اعتماد به نفس درقضاوت یا توانایی ها تا فقدان انگیزش وانرژی) . 5- در طلب محبت وحمایت دیگران افراط می کند ، تا حدی که داوطلب انجام کارهایی می شود که ناخوشایند هستند . 6- وقتی تنها ست به دلیل ترس مبالغه آمیز از ناتوانی برای مراقبت از خود احساس ناراحتی و درماندگی می کند . 7- وقتی یک رابطه نزدیک از هم می گسلد فوراً در پی رابطه دیگری بعنوان منبع حمایت و مراقبت بر می آید .8- اشتغال ذهنی غیر واقعگرایانه با ترس از رها شدن به حال خود دارد .

Dependent Personality Disorder (665)

اختلالات شخصیت وسواسی-جبری

الگوی نافذ اشتغال ذهنی با نظم وترتیب ، کمال طلبی و کنترل روانی و بین فردی ، به بهای از دست دادن انعطاف پذیری ، صراحت وکارایی که در اوایل بزرگسالی شروع می شود ، در زمینه های گوناگون وجود دارد ، وبا چهار تا یا بیشتر از خصوصیات زیر مشخص است : 1- اشتغال ذهنی با جزئیات ، اصول ، فهرست ها ، ترتیب ، سازمان یا برنامه ، به گونه ای که نکته اساسی فعالیت گم شود . 2- کمال طلبی به حدی که در تکمیل امور تداخل نماید ( مثلاً بدلیل اینکه معیارهای بسیار محدود او قابل وصول نیست قادر به تکمیل طرح نمی باشد ) .3- علاقمندی مفرط به کار و کارایی به بهای کنار گذاشتن فعا لیت های تفریحی و آمد و رفت با دوستان ، بدون ضرورت اقتصادی واضح .4- در مورد امور اخلاقی ورعایت ارزش ها بیش از حد جدی و وظیفه شناس ، دقیق و انعطاف ناپذیر است ( بدون رابطه با همانند سازی فرهنگی یا مذهبی ) . 5- از دور انداختن اشیاء فرسوده و بی ارزش ، ناتوان است .6- تردید در تفویض امور یا همکاری با دیگران ، مگر اینکه آنان تسلیم مطلق روش او در انجام امور باشند . 7- خست در خرج پول برای خود یا دیگران . پول از نظر او چیزی است که باید برای بحران های آینده پس انداز شود . 8- ابراز سرسختی و عدم انعطاف .

Obsessive-Compulsive Personality Disorder (669)

301.4

11

اختلالات شخصیت که به گونه ای دیگر مشخص نشده است

این طبقه برای گروهی از عملکردهای شخصیتی است که واجد ملاک های هیچ یک از اختلالات شخصیتی خاص نمی باشند . نمونه آن وجود ویژگی های بیش از یک نوع اختـلال شخصیتی اسـت که واجـد ملاک های کامل هیچ یک از اختـلالات شخصیت نیست ( شخصیت مختلط ). این طبقه در ضمن می تواند در مواردی که به نظر متخصص ثبت اختلال شخصیتی خاص که در این طبقه بندی منظور نشده است متناسب بنظر می رسد مورد استفاده قرار گیرد . نمونه های آن عبارتند از : اختلال شخصیت منفعل ـ مهاجم و اختلال شخصیت افسرده .

Personality Disorder NOS (673)

301.9

pakzadian

clinical psychologist