ﻣﺎ ﺑﺎ آﺑﺮو زﻧﺪه اﯾﻢ اﮔﺮ ـﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ـ آﺑﺮوی ﮐﺴﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد
40 بازدید
تاریخ ارائه : 2/17/2014 8:30:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

مرجع تقلید شیعیان گفت: ﻃﺒﻖ ﮐﻼم ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﮔﻨﺎه ﺑﺪ ﺑﻮﺳﺖ و ﺑﻮي ﺑﺪ ﮔﻨﺎه آﺑﺮوي اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ ﺑﺮد، ﻣﺎ ﺑﺎ آﺑﺮو زﻧﺪه اﯾﻢ اﮔﺮ ـﺧﺪاي ﻧﺎﮐﺮده ـ آﺑﺮوي ﮐﺴﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد

ﺑﻪ ﮔﺰارش شفقنا، ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﯽ در ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪادي از ﺧﻮاﻫﺮان ﻗﺮآن ﭘﮋوه و ﻓﻌﺎل ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم وﺣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺮاء ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را در آﯾﻨﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، گفت: ﻗﺮآن ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺠﻠﯽ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎي اﻟﻬﯽ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﻧﻮراﻧﯿﺖ ﻗﺮآن در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد «ﻧﻮر اﻟﺴﻤﺎوت و اﻻرض» را ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﯾﻢ.

او در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن در دوري اﻧﺴﺎن از ﮔﻨﺎه اﺷﺎره ﮐﺮد و گفت: اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﺗﻔﮑﺮ در آن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه ﻣﻨﺰﺟﺮ ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﺮد ﻗﺮآن را ﺧﻮب درك ﮐﺮده اﺳﺖ.

این استاد حوزه علمیه در ﻓﺮاز دﯾﮕﺮي از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﮔﻨﺎه را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮاد داد و اذﻋﺎن داﺷت: ﻃﺒﻖ ﮐﻼم ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﮔﻨﺎه ﺑﺪ ﺑﻮﺳﺖ و ﺑﻮي ﺑﺪ ﮔﻨﺎه آﺑﺮوي اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ ﺑﺮد، ﻣﺎ ﺑﺎ آﺑﺮو زﻧﺪه اﯾﻢ اﮔﺮ ـﺧﺪاي ﻧﺎﮐﺮده ـ آﺑﺮوي ﮐﺴﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺧﻮش ﺑﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﺸﺎن در ﺗﻮﺻﯿﻪ اي ﺑﻪ ﻗﺮآن ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﯿﺎن داﺷت: ﺑﺎﯾﺪ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎك ﮐﻨﯿﻢ، دﻫﺎن وﻗﺘﯽ ﭘﺎك اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻏﺬاي ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺎك وارد آن ﻧﺸﻮد و ﻫﯿﭻ ﺣﺮف ﺑﺪي از آن ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ، ﻓﺮﻣﻮد اﯾﻦ دﻫﺎن را ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.

او اداﻣﻪ داد: ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﭼﻮن آن ﺳﺨﻦ از دﻫﺎن ﻃیب و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﯿﺮون اﻣﺪه اﺳﺖ.

آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادي آﻣﻠﯽ در ﻓﺮاز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن را ﻣﻮﺟﺐ

ﻟﺬت و ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ داﻧﺴت و ﺗﻮﺻﯿﻪ کرد: ﺷﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎي اﻟﻬﯽ را در ﻗﺮآن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ، آن وﻗﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد.

انتهای پیام