سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش
33 بازدید
تاریخ ارائه : 7/4/2011 8:35:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

مرد را به عقلش نه به ثروتش


زن را به وفايش نه به جمالش


دوست را به محبتش نه به کلامش


عاشق را به صبرش نه به ادعايش


مال را به برکتش نه به مقدارش


خانه را به آرامشش نه به اندازه اش


اتومبيل را به کاراییش نه به مدلش


غذا را به کيفيتش نه به کميتش


درس را به استادش نه به سختیش


دانشمند را به علمش نه به مدرکش


مدير را به عمل کردش نه به جایگاهش


نويسنده را به باورهايش نه به تعداد کتابهايش


شخص را به انسانيتش نه به ظاهرش


دل را به پاکیش نه به صاحبش


جسم را به سلامتش نه به لاغریش


سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش