فرق فلاسفه و ریاضیدانها چیه؟
41 بازدید
تاریخ ارائه : 2/11/2014 11:58:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی


از بقراط می پرسن: فرق فلاسفه و ریاضیدانها چیه؟
میگه: ریاضی دانها هر مسئله ای رو سعی میکنن با کمک ریاضی حل کنن ولی
فلاسفه چیزهای حل شده رو هم با کمک فلسفه به مسئله تبدیل می کنن
!!