ترفند های شیطان !!!
41 بازدید
تاریخ ارائه : 6/26/2011 5:09:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

روزي شيطان همه جا جار زد كه قصد دارد از كار خود دست بكشد و وسايلش

 را با تخفيف مناسب به فروش بگذارد.او ابزارهاي خود را به شكل چشمگيري به

نمايش گذاشت. اين وسايل شامل خودپرستي، شهوت، نفرت، خشم، آز،

حسادت، قدرت-طلبي و ديگر شرارت-ها بود.ولي در ميان آنها يكي كه بسيار

كهنه و مستعمل به نظر مي-رسيد، بهاي گراني داشت و شيطان حاضر نبود

 آن را ارزان بفروشد.

كسي از او پرسيد: «اين وسيله چيست؟»


شيطان پاسخ داد: «اين نوميدي و افسردگي-ست.»

آن مرد با حيرت گفت: «چرا اين قدر گران است؟»

شيطان با همان لبخند مرموزش پاسخ داد: «چون اين مؤثرترين وسيلة مناست

 است هرگاه ساير ابزارم بي-اثر مي-شوند، فقط با اين وسيله مي-توانم

در قلب ها رخنه كنم و كاري را به انجام برسانم. اگر فقط موفق شوم كسي را

به احساس نوميدي، دلسردي و اندوه وا دارم، مي-توانم با او هر آنچه

مي خواهم بكنم. من اين وسيله را در مورد تمامي انسان-ها به كار برده-ام.

به همين دليل اينقدر كهنه است.

 
راست گفته-اند كه شيطان دو ترفند اساسي دارد كه يكي از آنها نوميدكردن

 ماست.

 به اين طريق دست كم مدتي نمي-توانيم براي ديگران خدمتي انجام دهيم

 و مفيد باشيم. ترفند  ديگر شيطان ترديد افكندن در وجود ماست، تا رشتة

ايمانمان كه ما را به خدا متصل مي-كند، گسسته شود.


پس مراقب باشيم كه فريب اين دو ترفند را نخوريم!

12