مبسوط الید نبودن مقام ولایت و مراجع و فقها در نظارت یعنی خطوط انحراف
62 بازدید
تاریخ ارائه : 1/1/2014 11:26:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

مبسوط الید نبودن مقام ولایت و مراجع و فقها در نظارت یعنی خطوط انحراف

در حکومت دینی محور امامت و فرهنک ولایت است ما قدرت و ثروت و بیت المال و سیاست خارجی را به نام دین به دست کسانی میسپاریم که با انتصاب مقام ولایت نیست واز اینجا فاصله عمیقی میان دین و سیاست و قدرت و اجرا ایجاد میشود ومبسوط الید نبودن مقام ولایت  فقیه و عدم نظارت قانونی فقها  و مراجع دردولت یعنی خطوط انحراف در ریاست جمهور و احتمال شدت خطاهایی که در دراز مدت وبا نهادینه شدن  سکولاریسم به رنگ دین ومستی قدرت مهار ان مشکل و باعث انحرافات فراوان فرهنگی سیاسی اخلاقی میشود امروز دمکراسی در قانون اساسی اصلاح نشود فردا در برابر خون شهدای عزیزمان ودر پیشگاه مقام عظمای ولایت و امامت شرمنده خواهیم بود بیاییم ما زمینه ساز واقعی ظهور باشیم ولایت فقها راستین و نظارت انها ورای مردم به خبرگان دین وانتخاب مقام رهبری مبوسط الید بسیاری از افات را ریشه کن وراه ظهور کلی احکام الهی و حاکمیت دین را باز خواهد کرد     1--خرد جمعی فقها و مراجع عظام =انتصاب شورای نگهبان+مقام عالی قضا و بازرسی ونظارت 2--رای مردم  + مجلس خبرگان = رهبری دینی سیاسی مبسوط الید –ولایت فقیه ---انتخاب معاون اول و وزیران و کارگزاران با بررسی مجلس  شورای اسلامی  3-رای مردم +شورای شهر =انتخاب شهرداران