نفاق بعد از ایمان
31 بازدید
تاریخ ارائه : 7/27/2013 11:15:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

نفاق بعد از ایمان
صورت دیگري از نفاق پس از ایمان اتفاق می افتد . همان طور که امکان این هست که افرادي مومن باشند و سپس کافر شوند ، به طریق اولی این احتمال هست که افرادي مومن باشند و بعد منافق شوند . انسان بعد از اینکه آورد ، همواره در معرض امتحانات
است و در این ابتلا ممکن است لغزش پیدا کند و خدشه اي در دین او وارد شود و در اثر مراقبت نکردن به ورطه کفر بیفتد و دراین حالت احتمال اینکه منافق شود بیشتر است و شاید اسلام از منافقینی که در یک دوره مومن بوده اند و سپس کافر شده اند ،بیشتر ضرر دیده است تا منافقینی که از اول منافق بوده اند و سپس کافر شده اند ، بیشتر ضرر دیده است تا منافقینی که از اول منافق بودند . زیرا آنها که از اول بودند ، نتوانستند اعتمادها را جلب کنند ، اما آنها که پس از ایمان به نفاق روي آوردند ، مورد اعتمادمردم قرار گرفته و سپس منافق شدند و خطر اینها خیلی بیشتر است . این نوع نفاق از آنجا شکل می گیرد که مشتهیات دنیوي فرددر مقابل دین او قرار می گیرد و او با گرایش به دنیا ، از حرکت در راه دین بخل بورزد . نمونه اي از این نفاق ، ثعلبه بن حاطب است که پس از آنکه با دعاي پیامبر ، صاحب اموال بسیار شد و با آنکه قول داده بودند که زکات مالش را بپردازد ، از این کارامتناع کرد و این بخل و خلف وعده ، او را در سلک منافقین ( 148 ) درآورد . یکی دیگر از افراد شاخص این گروه ابوعامر است که پیش از اسلام پیشواي گروهی از اهل کتاب بود و در مدینه موقعیتی داشت . وي با هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله به اسلام ایمان آورد ، اما پس از آنکه متوجه شد که اسلام موقعیت اجتماعی او را با شکست مواجه کرده ، پس از کارشکنی هاي بسیار ، از( مدینه و پس از فتح مکه به روم فرار کرد .