ای عمار اگر دیدی که علی در راه سرزمینی است و مردم در راه سرزمینی دیگر، پس تو همراه علی باش و مردم را رها کن
44 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 8:55:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی