حرام هایی که حـلال کردند، و پهـلوهایی که شکافتند، و جـنـینی که سبب سقط آنشدند و استخوانیکه دَقُّوهُ وَ صَکٍّمَزَّقُـوهُ وَ شَملٍ بَدَّدُوهُ وَعَـزیزٍ
24 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2013 8:50:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره
توضیح «صنمی قریش» دو بت قریش
اللهم العن صنمی قریش[1][1] 
خدایا صنمی قریش (دو بت قریش) را لعنت فرما.
مناجاتامیر مؤمنان در قنوت نماز شب
ابن عباس نقل می‌کندکه امیرالمؤمنین در قنوت نمازشبشان هر شب این دعا را می‌خواندند تا به تمام شیعیان یاد دهند که باید این دعا تاروز قیامت بر زبان هر شیعه‌ای جاری باشد.اللهم العن صنمی قریش و ... .
این دعا 84 فراز دارد.
اولی ودومی ، دو بت قریش
اَللهُمَّ الْعَنْ صَنَمَیْ قُرَیْشٍ وَ جِبْتَیْهاوَ طاغُوتَیْها وَ اِفْکَیْها وَ اِبْنَتَیْهِما
زمانی که عبارت «و جِبْتَیْها» آورده می‌شود، طاغوت و افک را هم در بر می‌گیرد و در جایی که «اِفْکَیْها» آوردهمی‌شود در بطن «افک» جبت و طاغوت وجود دارد. «اِبْنَتَیْهِما» نیز اشاره به آن دودختر ملعونه و پلیدشان دارد. برای آنکه با معنای صنمی (دو بت) قریش آشنا شویم بهچند حدیث اشاره می کنیم:
الف) عن عبد العظیم مثله بیان یعنی باللات و العزىصنمی قریش أبابکروعمر
[2][2] 
ب) « الصّنم الذی کان الرّجلان یعبدانه فاستخرجهامیرالمومنین و کسره
[3][3]»
(صنم آن بتی است که آن دو مرد می‌پرستیدند وامیرالمومنین آن را خارج کرده و شکست)
آری قلب ما گوری است که ع ُ م َ ر در آنخوابیده است که می‌خواهیم این ملعون را از درونمان بیرون آورده و آتش بزنیم. دقیقاهمان کاری که حضرت در زمان ظهور جهانی خود انجام می‌دهند. ما نیز باید برای ظهورفردی در درون خودمان چنین کنیم.
ج) « الصَّنَمان الْمَلعونان هُ ما الفَحشاء والمُنکَر »
[4][4]
حضرت صادق(ع) فرموده‌اند هر خونی که تا روز قیامت ریخته می‌شود درحساب آن ملعون نوشته می‌شود و همچنین فرموده‌اند اگر آن اولی و دومی این فتنه را بهپا نکرده بودند تا قیامت در عالم، عمل زنا صورت نمی‌گرفت و هر عمل زنا که انجامگیرد در پروندة آن دومی ثبت می‌شود .
[5][5]
 
«دعای عظیم الشّأن صَنَمَی قریش»
در کتاب بحارالأنوار جلد ۸۵،صفحه ۲۴۰از مصباح کفعمی نقل شده است که دعای صنمی قریش دعائی عظیم الشأن و بلندمنزلت است و از اسرار مشلکه و بهترین اذکار است.شیخ بزرگوار تقیّ الدین ابراهیم عامِلی کفعمی در حاشیه کتاب شریف «المصباح» می فرماید:این دعائی است عظیم الشّأن و رفیع المنزلة که ابن عبّاس آن را از مولای ماامیرالمؤمنین(علیه السلام)روایت نموده است، و این دعاء از غوامض اسرار و کرائم اورادامیرالمؤمنین(علیه السلام)است که آنحضرت در روز و شب و وقت سحر بدان مواظبت می فرمودند، و آن را در قنوت نماز میخواندند و می فرمودند: کسی که این دعا را بخواند همانند کسی است که در خدمترسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم)در جنگ بدر، اُحد، و حُنَین یک میلیون تیر به سوی دشمن افکنده باشد.متن کامل دعای شریف با ترجمه آن ایناست:
 
‌أللَّهُـمَّ صَـلِّ عَـلی مُـحَمَّـدٍ وَ آلِمُحَـمَّـدٍ‌ أللَّهُمَّ العَـن صَنَمی 
خداوندا درود بفرست برمحمّد و آل محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم) و لعـنت کن دو بـت
قُرَیشٍ وَجِبتَیهَا وَ طاغُـوتَیها وَ إفکَـیها وابنَـتَیهِمَا اللَّذَینِ
قریش(ابوبکر و عمر) و دو مشرک آنرا، و دو سرکرده ضلالت را، و آن دو دروغ پرداز را،
دختر آنان (عایشه و حفصه) را،
خالَفا أمرَکَ وَ أنکَرا وَحـیَکَ وَ جَـحَداإنعـامَکَ وَ عَـصَیا
آن دو نفری کهفرمانت را زیر پا نـهادند، و وحی تو را نپـذیـرفتند، و نعـمت رسولت را
انکارکردند، و نافرمانی
رَسِولَکَ وَ قَـلَّبا دینَکَ وَحَرَّفا کِتابَکَ وَ عَـطَّلا أحکامَکَ
پیامبرت راکردند، و دینت را واژگون نمودند، و قـرآنـت را تحـریف کردند، و احکام تو را
بیثمر گذاردند
وَ أبطَلافَـرائِضَکَ وَ اَلحَدا فی آیاتِکَ وَعـادَیا اَولِیائِکَوَ
و تـباه کردند احـکامواجـب تو را، و از درستیزگی با آیاتت برآمدند، و دشمنی کردند
بادوستانت
والَیا أعدائَکَ وَخَرَّبا بِلادَکَوَأفـسَداعِبادَکَ.‌أللَّهُمَّ العَـنهُما
و دوستیکردنـد با دشمـنانـت، و شهـرهـای تو را ویـران ساخـتند، و بـندگانت را به
فسادکشاندند، خدایا لعنت کن آندو
وَأتباعَـهُماوَاَولِیآءَهُما وَاَشیاعَهُما ومُحِبّیهِما فَـقَـدأخرَبا
و پیروانشان ویارانشان و گرویدگان به آندو و دوستانشان را،زیرا آندو ویرانساختند
بَیتَ الـنـُّبـُوَّةِ وَرَدَما بابَهُ وَنَقَـضاسَقـفَهُ وَ ألحَـقا سَـمـآئَهُ
خانه وحی را، ودر آن را کاملاً بستند، و شکست سقف آن را، و آنرا زیر و روکردند،
بِأرضِهِ وَعالِیهُبِسافِـلِهِ وَ ظاهِرَهُ بِباطِـنِهِ وَأستَاصَلاأهلَهُ
و بالا و پایینآن را یکی کردند، و ظاهـر و باطنش را ویران کردند، و اهـل آن را ازبیخ
برانداختند
وَ أبادا أنصارَهُ وَقَتَلا أطفالَهُ وَ أخلَیا مِنبَرَهُ مِن وَصِیِّهِ وَ
و یاوران آن راهلاک کردند، و کودکانـشان را کشتند، و منبر نبوت را از وصیّ نبیو
وارِثَ عِلمِهِوَجَحَدا إمامَتَهُ وَأشرَکا بِرَبِّهِما فَعَـظِّمذَنبَهُما
وارث پـیـامبر، تـهی کردند، و انـکـار کردند امـامت وصیّپیامبر را، و مـشرک به خدا
شدند، پس خدایا گناه آن دو را بزرگشمار
وَخَلِّدهُـما فی سَقَرٍ وَ ما أدراکَ ما سَقَـرٍ لاتُبقی وَلاتَذَر.
و برای همیشه درجهنم سقر جایشان بده، جهنمی که بندگان نمی توانند شدت
عذابش را درک کنند، جهنمیکه نه چیزی را باقی میگذارد و نه رها میسازد.
‌أللَّهُمَّ العَـنهُم بِعَـدَدِ کُلِّ مُنکَرٍ أتَوهُ وَ حَقٍّ أخفَـوهُ وَمِـنـبَرٍ
خدایا آن دو و پیروانشان را به عـدد هـر کار نـاروایی کهانجام دادند لـعنـت کن، و به
عدد هر حقی که مخفی داشتند، و هر منبریکه
عَلَوهُ وَ مُؤمِنٍ أرجَوهُ وَ مُنافِقٍ وَلَّوهُ وَ وَلِّیٍ آذَوهُوَطَـریدٍ
به ظلـم بر آن بالا رفتند، و هر مـؤمنی که تبعیدش کردند، و هرمـنـافقی که به کار
گماردند، و هر دوست خدا که آزردند، و هر تبعید شده ایکه
آوَوهُ وَ صادِقٍ طَـرَدُوهُ وَ کافِـرٍ نَصَـرُوهُ وَ إمامٍقَهَـرُوهُ وَ
پناهش دادند، وهر راستـگویی که راندند، و هر کـافری که یـاری کردنـد، و هـر امام
بر حقی که مقهورش کردند
فَرضٍ غَـیَّرُوهُ وَ أثَرٍ أنکَرُوهُ وَ شَرٍّ آثَرُوهُ وَ دَمٍأراقـُوهُ وَ
هر واجبی که آنرا تـغیـیر دادند، و هـر دلیلی که انکـارش کردنـد، و هـر امر زشتی
که اختیارکردند، و خون هایی که به ناحق ریختند و
خَبرٍ بَدَّلُوهُ وَ کُفـرٍ نَصَبوه وَ إرثٍ غَصَبُوه وفَیءٍ اقتَطَعُوهُ
هر کار نیکی که آن را عوض کردند، و هر کـفـری که به پاداشتند، و هر ارثـی که به
زور گرفتند، و هر غنیمتی که به ناحقّ ملک خودساختند
وَ سُحتٍ أکَلُوهُ وَ خُمسٍ أستَحَلُّوهُ وَباطِلٍ أسَّسُوهُ وَ جَورٍ
و هر مالحـرامـی که خوردند، و هـر خمسی که برای غـیر اهـلش حـلال شمردند،
و هر خلاف واقعی که اساس آن را نهادند، و هر ستمی که
بَسَطُـوهُ وَ نِـفاقٍأسَرُّوهُ وَغَـدرٍ أضمَرُوهُ  وَ ظُـلمٍ نَشَـرُوهُ
گسترش دادند، وهر نـفـاقی که پنهان داشتند، و هر نیرنگی که انجـامش را به دل
گرفتند، و هر ستمی که آن را پراکندند
وَ وَعدٍ أخلَفُـوهُ وَ أمانٍ خانُـوه وَعَهـدٍ نـَقَـضُـوهُ وَ حَـلالٍ
و وعده هایی که بدان وفا نکردند، و امان دادنی که خیانت کردند، و پیمان هایی که
شکستند، و حلالهایی که
حَرَّمُوهُ وَحَرامٍأحَلُّوهُ وَ بَطنٍ فَتَّقُوهُ جَنینٍ أسقَطُوهُ وَضِلعٍ
تحریم نمودند، وحرام هایی که حـلال کردند، و پهـلوهایی که شکافتند، و جـنـینی
که سبب سقط آن شدند و استخوانی که
دَقُّوهُ وَ صَکٍّمَزَّقُـوهُ وَ شَملٍ بَدَّدُوهُ وَعَـزیزٍ أذَلُّوهُ وَذَلیلٍ
شکستند، و هر سندی که آن را دریدند، و هر اجتماعی که پـراکندند، و هر عـزیـزی
که خوارش کردند، و هر خواریکه
أعَزُّوهُ وَحَقٍّ مَنَعُـوهُ وَ کِذبٍ دَلَّسُوهُ وَ حُکمٍ قَلَّبُوهُ وَإمامٍ
عـزت بخـشیـدند،و هر حـقی کـه از صـاحبانش باز داشتند، و هر دروغـی که آن را
راست جلوه دادند،و هر حکمی که آن را وارونه کردند، و هر امامیکه
خالَفُوهُ.أللّهُمَّ العَـنهُمبِکُلِّ آیَةٍ حَرَّفُـوها وَ فَریضَةٍ تَرَکُوها
مخالـفـتش کردند، خدایا لـعـنـت کن آنان را به عـدد هـر آیه ای که آن را تغییر دادند،
و هرواجبی که آن را ترک کردند
سُنَّةٍ غَیَّرُوهاوَ رُسُومٍ مَنَعُـوها وَ أحکامٍ عَطَّلُوها وَ بَیعَةٍ
و هـر روش پـسندیده ای که تغیـیرش دادند، و نشـانه های روشنی که جلـوگیـرش
شدند، و احکامیکه بی نتیجه گردانیدند، و هر بیعتی که
نَکَـثـُوها وَ دَعـوَی أبطَــلُوها وَ بَـیـِّنَةٍ أنکَـرُوها وَحـیـلَةٍ
آن را شکستند،و هر ادعای حقی که آن را نپذیرفتند، و هر شـاهدعادلی که انکار
آن کردند، و هر نیرنگی که
أحـدَثـُوها وَ خِـیانَةٍ أورَدُوها وَ عَـقـَبَةٍإرتَـقُـوهـا وَ دِبابٍ
آن را اخـتـراعکردند، و هر خیـانـتی که وارد دیـن کردند، و هر گردنه ای که بالای آن
رفتند(برایکشتن پیامبر"ص") و مشک های خشکی که
دَحرَجُوها وَأزیافٍ لَزِمُوها وَ شَهـاداتٍ کَتَمُـوها وَوَصِـیَّةٍ 
آن را غلطاندند، و هر تـقلبی که مـقیّد به او بودند، و هـرامـری که شاهد آن بودند،
و هر وصیتی که
ضَیَّعُوها.أللّهُمَّالعَنهُما فی مَکنُونِ السِّرِ وَ ظاهِرِ العَلانِیَةِ
آن را تضییعنمودند. خـدایـا لـعنـت کن آن دو (عـمر و ابوبکر"لعنة الله علیهما") را در
پنهاننهان و آشکار ظاهر
لَعـناً کَثـیـراً أبَـداًدائـماً دآئِـباً سَرمَـداً لا إنقِـطاعَ لِأمَـدِهِوَ
لعنتی زیاد، پیوسته، مدام، بی ابتدا و بی انتها، لعنتی کهزمانـش پایانی ندارد و
لا نَـفـادَ لـِعَـدَدِهِلَعــناً یَغـدُو أوَّلُهُ وَ لایـَرُوحُ آخِـرُهُ لَهُموَ
عددش را انتـهـایی نیست، لـعـنـتی که آغـازش را صـبحی باشدولی انجامـش را
شبی نباشد، لعنت تو باد بر آنانو
لِأعـوانِهِم وَ أنصارِهِم وَ مُحِبّیهُم وَ مُوالیهِم وَالمُسَّلَمینَ
یارانـشان ومـدد کـارانشـان و دوسـتـانـشان و مـرتـبطین با آنان و کسانی که خود
را دراختیار آنان گذاشته اند
لَهُـم وَ المـآئِلـینَإلَـیهِـم وَ النَّـاهِـضـیـنَ بِـاحـتِجـاجِهِـم وَ
و به آنانمـایـلنـد، و کـسـانی که ادعــاهـای بی اسـاس آنــان را عَــلَــم کـردنـد،و
الـمُــقـتـَدیـنَ بِکَـلامـِهـِـم وَ الـمُــصــَدِّقـیـنَبِـأحکـامِـهِـم.
پـیـروی کـردنـد از سخـنـان آنان، و قــضـاوت هــای بـاطـلآنـان را تـصـدیق نـمـودند.
 
ثُمَّ قُل أربَعَ مَرّاتٍ:
سپس چـهـارمـرتـبـه بگو:
 
ألـلـّهُـمَّ عَــذِّبـهُـم عَــذابـاًیَـسـتَـغـیـثُ مـِنـهُ أهـلُ الـنّـارِ.
آمینَ رَبَّ العالَمینَ.

خداونداعذاب فرما آنانرا،عذابی که استغاثه وفریاد اهل آتش ازآن عذاب بلندست.
آمین ربالعالمین.