فایده مهارت تصمیم گیری چیست؟
563 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2013 1:53:00 PM
موضوع: روانشناسی  
مهارت تصمیم گیری
  


 
 


تصمیم گیری ابزاری است که برای شکل دادن 

به آینده مثبت از آن استفاده می کنیم.

وبه عبارتی فرایندی است پیچیده شامل انواع توانایی های فکری ونیزداشتن اطلاعات در مورد تصمیمی که می خواهیم بگیریم.

  
  
عوامل موثر در تصمیم گیری

شخصیت فرد

عوامل محیطی

میزان اطلاعات

روش و میزان پاداش یا تنبیه

اهمیت موضوع

شفافیت موضوع

مهارت های پیش نیاز

خود آگاهی

همدلی

ارتباط ( ابراز وجود )

روابط بین فردی

تفکر نقاد

تفکر خلاق

حل مسئله

فایده مهارت تصمیم گیری چیست؟

1. پیشگیری از اختلالات جسمی

2. پیشگیری از اختلالات روانی

3. پیشگیری از اختلالات اجتماعی

4. پیشگیری از اختلالات معنوی

5. پیشگیری از مشکلات سیاسی

6. پیشگیری از مشکلات اقتصادی

7. ارتقاء سلامت

عوامل مؤثر بر تصمیم گیری

 1. اعتماد به نفس
 2. استقلال فکر
 3. آمادگی برای پذیرش مسئولیت تصمیم های اتخاذ شده
 4. عدم ترس از خطر کردن ( ریسک کردن)
 5. درک درست موقعیت ومشکل
 6. ارزش ها و باورها
 7. دانش و اطلاعات درباره مشکل یا موقعیت
 8. شیوه تصمیم گیری
 9. آمادگی برای مشورت با دیگران
 10. انعطاف پذیری
 11. خلاقیت

سبکهای تصمیم گیری

 

احساسی

اضطراری ( بیش گوش بزنگ (

اجتنابی

تکانه ای

مطیعانه

اخلاقی

منطقی

تصمیم گیری احساسی

 

1. مبنای انتخاب فرد آن است که احساس وی چه چیز را درست می داند .

2. تاکید بر تماس یا حس درونی است .

3. ملاک نهایی این است که : چه حس می کند تا اینکه چه فکر می کند .

4. مبنای انتخاب فرد آن است که احساس وی چه چیز را درست می داند .

5. تاکید بر تماس یا حس درونی است .

6. ملاک نهایی این است که : چه حس می کند تا اینکه چه فکر می کند .

تصمیم گیری اضطراری ( بیش گوش بزنگ)

1. فرد تحت تاثیر تعارض و استرس تصمیم گیری به حدی مضطرب و برانگیخته می شود که (( کارآمدی )) تصمیم گیری وی کاهش می یابد .

2. فرد نمی تواند اطلاعات مربوط را به میزان کافی در نظرگرفته و سبک و سنگین کند . نهایتاً برای فرار از فشار یکی از راهها را انتخاب می کند .

تصمیم گیری اجتنابی

 1. فرد لزوم تصمیم گیری را انکار می کند .
 2. امیدوار است که همه چیز خود به خود درست می شود .
 3. به تکنیک های به تأخیر انداختن مثل امروز و فردا کردن متوسل می شود .
 4. هدف نهایی حفظ آسایش روان شناختی کوتاه مدت است ،

تصمیم گیری تکانه ای

1. فرد به سرعت به مبنای تکانه های ناگهانی تصمیم می گیرید .

2. به ارزیابی آرام و منطقی حقایق نمی پردازد .

3. معمولاً خودش هم از این تصمیم گیری تعجب می کند .

تصمیم گیری مطیعانه

 1. فرد براساس (( انتظارات )) دیگران تصمیم می گیرد .
 2. ویژگی اصلی این سبک (( انفعال )) است .
 3. فرد اجازه می دهد دیگران تصمیم ها را به او تحمیل کنند .
 4. فرد اجازه می دهد دیگران برای او تصمیم بگیرند .
 5. معمولاً از لفظ (( نمی دانم ، هر چه شما بگویید )) استفاده می کند .

 

تصمیم گیری اخلاقی

 1. مبنای انتخاب یک کد اخلاقی است .
 2. کد اخلاقی می تواند (( مذهبی )) باشد .
 3. کد اخلاقی می تواند (( اصول اخلاق شخصی )) باشد .

تصمیم گیری منطقی

 1. فرد با آرامش و بکارگیری خرد ، بیطرفانه با توجه به هدف بهترین حق انتخاب را بر می گزیند .
 2. فرد به اطلاعات ، هدف یا اهداف ، ارزش ها توجه دارد .
 3. فرد (( خودآگاهی )) و (( زمان آگاهی )) دارد .
 4. فرد به پیامدها و خطرات احتمالی توجه دارد .
 5. انتخاب فرد حق گرایانه و براساس ملاکهای ارزشی واقعی است .

مراحل تصمیم گیری

مرحله اول : مواجه شدن با تصمیم

مرحله دوم : خلق حق انتخاب ها و جمع آوری اطلاعات

مرحله سوم : ارزیابی پیامدهای پیش بینی شده حق انتخاب ها

مرحله چهارم : متعهد کردن خود به یک تصمیم

مرحله پنجم : طرح ریزی برای چگونگی اجرای تصمیم

مرحله ششم : اجرای تصمیم

مرحله هفتم : ارزیابی پیامدهای واقعی اجرای تصمیم

مراحل تصمیم گیری منطقی

مرحله اول : مواجه شدن با تصمیم

باز بودن به اطلاعات داخلی

باز بودن به اطلاعات خارجی

وضوح و تمرکز موضوع

مرحله دوم : خلق حق انتخاب ها

مرحله سوم : ارزیابی پیامد پیش بینی شده حق انتخاب ها

مرحله چهارم : متعهد کردن خود به یک تصمیم

1. وارسی نمودن تطابق و هماهنگی تصمیم ها با ارزش ها

2. بیان واضح اهداف

3. وارسی کردن مجدد حق انتخاب ها

4. طراحی بهترین راه حل

5. توجه و به خاطر سپردن پاداش های حاصل از تصمیم

مرحله پنجم : طرح ریزی برای چگونگی اجرای تصمیم

 

1. بیان واضح اهداف و مشخص کردن چهارچوب زمانی

2. ریز کردن کارها

3. در نظر گرفتن راههای مختلف اجرای تصمیم

4. پیش بینی مشکلات و موانع

5. تشخیص منابع حمایت کننده

6. نوشتن طرح عمل ( POA)

مرحله ششم : اجرای تصمیم

 

1. زمان بندی و تعیین بهترین

2. تعارض های پس از تصمیم

3. عذر و بهانه نیاوردن

4. باز بودن به بازخورد

5. پاداش دادن به خود

6. کنار آمدن با چالش ، نومیدی و درماندگی

مرحله هفتم : ارزیابی پیامدهای واقعی اجرای تصمیم