خلاصه دعاوی ابن عربی بر علیه شیعه چنین است:
56 بازدید
تاریخ ارائه : 2/13/2013 10:49:00 AM
موضوع: ادیان و مذاهب