آيا می توان گفت که اين ها همه بر حسب اتفاق در قرآن مجيد آمده است؟
37 بازدید
تاریخ ارائه : 6/19/2011 12:00:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

 

کلمات و دفعات تکرار در جمع آيات قرآن مجيد

دنيا (يکی ازنام های زندگی): ١١۵، آخرت (نامی برای زندگی پس از اين جهان): ١١۵

ملائکه:    ٨٨     ،     شياطين: ٨٨

زندگی:     ١۴۵  ،          مرگ: ١۴۵

سود: ۵٠          ،          زيان: ۵٠

ملت (مردم):۵٠،      پيامبران: ۵٠

 ابليس(پادشاه شياطين): ١١    ،       پناه جوئی از شرّ ابليس: ١١

مصيبت:  ٧۵       ،         شکر: ٧۵

صدقه: ٧٣          ،     رضايت: ٧٣

فريب خوردگان (گمراه شدگان):  ١٧  ،     مردگان (مردم مرده): ١٧

مسلمين: ۴١       ،      جهاد : ۴١

طلا: ٨          ،   زندگی راحت: ٨

جادو: ۶٠       ،              فتنه: ۶٠

زکات: ٣٢       ،            برکت: ٣٢

ذهن : ۴٩      ،                 نور: ۴٩

زبان: ٢۵        ،      موعظه (گفتار، اندرز): ٢۵

آرزو:   ٨         ،              ترس: ٨

آشکارا سخن گفتن (سخنرانی): ١٨     ،       تبليغ کردن: ١٨

سختی: ١١۴       ،         صبر: ١١۴

محمد (صلوات الله عليه):  ۴   ،   شريعت (آموزه های حضرت محمد (ص)): ۴

مرد: ٢۴             ،            زن: ٢۴

و نيز جالب خواهد بود به دفعاتی که کلمات زير در قرآن ظاهر شده اند نگاهی داشته باشيم:

نماز: 17

ماه: ١٢

روز: ٣۶۵

دريا : ٣٢ ، زمين (خشکی): ١٣

دريا  +  خشکی  45= ٣٢+13

 دريا =  %71.11=45/(32)

 خشکی =% 28.89=45/(13)

 ١٠٠% = دريا ( ٧١.11 %) + خشکی( (28.89%

دانش بشری به تازگی اثبات نموده که آب ٧١٫١١١ % و خشکی ٢٨٫٨٨٩ % از کره زمين را فراگرفته است.

 

آيا می توان گفت که اين ها همه بر حسب اتفاق در قرآن مجيد آمده است؟