علامه طباطبایی (ره) صاحب تفسیر المیزان می فرماید : چطور می شود ابن عربی را اهل طریق دانست با وجودی که متوکل را از اولیای خدا می داند
73 بازدید
تاریخ ارائه : 1/30/2013 11:54:00 AM
موضوع: ادیان و مذاهب
ابن عربی »