خویشان و اقارب در مدیریت اسلامی
41 بازدید
تاریخ ارائه : 2/5/2012 6:23:00 PM
موضوع: مدیریت

نهى از تيول دادن به خويشان و اقارب

پس بايد كه هيچ يك ازخواص ياران و نزديكان خود را به اقطاع قطايع [ بخشيدن ملك يا قطعه زمين، بخشيدن پاره اى از زمين خراج. ] و تيول دادن مزارع مخصوص ندانى و دست تسلط اقارب و خويشان خود را بر سر عجزه ى [ عاجزان. تنگدستان. ] و مساكين اقطار و اطراف مملكت خويش مبسوط نگردانى و نوعى ننمائى كه ايشان طمع تصرف در ضياع [ ج. ضيعه، "زمين و آب و درخت". ] و عقارى [ آب و زمين، ملك. ] كه باعث اصرار مردم آن ديار باشد از تو داشته باشند، با عدم اطلاع تو را بر افعال ناپسند خود به اعتبار وثوق به رعايت رعايا و برايا در اخفاى آنها سبب قرب و منزلتى كه دارند متوقع باشند. يا در عقد صيغ و عقود و معاملاتب كه ميان ايشان و رعيت و مباشرين زراعت و فلاحت در آب و زمين آن ولايت و ساير امور مشترك كه ميان ايشان و رعيت وقوع يابد، جانب انتفاع خود را منظور دارند و از متضرر شدن دهاقين [ جمع. دهقان: كشاورزان. ] و تحميل مونات شاقه بر عجزه و مساكين پروا نكرده، از جانب تو نسبت وثوق بر عدم اطلاع يا توقع تغافل از اين اوضاع مطمئن باشند. و هر آينه به مقتضاى تطاول و قلت و انصاف دست جور و اعتساف بر ضعفاء رعيت بگشايند و خود به فراغت هر چه تمامتر در مهاد [ بستر. ] تنعم و رفاه بياسايند و لا جرم راحت دنيا مخصوص ايشان باشد و وبال آخرت و استحقاق عيب و ملامت براى تو بماند.

مبالغه در عدالت ميان خلق الله و تسويه قريب و بعيد در احقاق حق

و بايد كه در مطالبه حقوق و بازخواست آن ميان قريب و بعيد تفاوت نگذارى و هر كه را بر ديگرى حقى ثابت گردد، در احقاق آن لوازم سعى و اهتمام را دريغ ندارى و در ارتكاب زحمت اين كار آثار مراسم صبر و شكيبائى شعار خودسازى و اجر و مثوبات اين طاعت را از خزائن وهاب [ خداوندى كه بى منت همگان را مورد موهبتهاى مختلف خود دائما قرار مى دهد. ] بى منت طمع دارى و هر چند مراعات اين قانون خير مشحون [ مملو. آكنده. ] ضرر كلى به اقارب و خويشان تو رساند، از آن نينديشى و رضا جوئى جناب مقدس الهى را ترجيح داده پيشنهاد خاطر سازى