مایه سامان کشورت و آنچه موجب قوام کار است
48 بازدید
تاریخ ارائه : 1/28/2013 12:14:00 PM
موضوع: مدیریت

آفت دولت مردان و راه پیشگیرى آن

از آن جا که دولت مردان با مسائل اجرایى سر و کار دارند و بیشتر اوقاتشان در جهت رتق و فتق امور مملکتى به کار گرفته مى شود، دچار عمل زدگى خواهند شد و از اندیشه درست مسائل و از فهم صحیح رخدادها باز خواهند ماند و در نهایت، گرفتار سردرگمى و بیگانگى از مسائل مملکتى و... خواهند شد.

این حالت که بزرگترین آفت دولتمردان است، زمانى بیشتر جلوه گر مى شود و به صورت یک تهدید جدى تر در مى آید که دولتمردان در کنار کارهاى اجرایى شان به شهرت و اعتبار اجتماعى نیز دست یابند. در این زمان، علاوه بر این که فریب وضع موجود را خواهند خورد، دلبستگى شدیدى به اعتبار اجتماعى خواهند داشت و با این حالت ها، هم از فهم صحیح مسائل اجتماعى رخدادهاى مملکتى باز مى مانند و هم نسبت به مسائل عبادى و فردى بى اعتنا خواهند شد.

راه پیشگیرى این آفت، همنشینى با علما و بهره گیرى از تجربه تجربه اندوزان است:

وَ أَکْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَ مُنَاقَشَةَ الْحُکَمَاءِ فِی تَثْبِیتِ مَا صَلَحَ عَلَیْهِ أَمْرُ بِلادِکَ وَ إِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَکَ.

با دانشمندان [مذهبى] زیاد به گفتوگو بنشین و با حکما و متخصصان نیز بسیار به بحث بپرداز! که مایه سامان کشورت و آنچه موجب قوام کار مردم پیش از تو بوده است مى گردد.

مکتبى بودن یا تخصص داشتن؟

تعمق در کلام مولا، صاحب نظران را با مسأله دیگرى نیز آشنا مى سازد. امروزه در جامعه اسلامى مان عده اى از تخصص دم مى زنند و متخصص بودن را ملاک گزینش مى دانند، و برخى دیگر براى مکتبى بودن اصالت قائل اند.

على (علیه السلام) با بیان جمله «أَکْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ» مالک را به همنشینى با علماى اسلام و اندیشمندان مکتبى دعوت مى کند و با ذکر جمله «مُنَاقَشَةَ الْحُکَمَاءِ»، زمامدار خود را به استفاده از متخصصان و افراد با تجربه فرا مى خواند و با این بیان، «مکتب توأم با تخصص» را ملاک انتخاب و گزینش افراد در گماردن به کارهاى حساس مملکتى معرفى مى کند.